چرا درختان مرکبات را در زمستان باید تغذیه کنیم؟

بعد از برداشت محصول، برای اینکه توان از دست رفته گیاه را به آن برگردانیم باید درختان را تغذیه کنیم. تغذیه در زمستان با استفاده از کودهای آهسته رهش انجام می‌شود چرا که مواد غذایی در طول زمستان، کم کم توسط این کودها آزاد شده و گیاه نیز بتواند جذب کند.

جذب مواد غذایی در زمستان سریع نیست بنابراین اگر از کودهایی استفاده کنیم که سریع جذب گیاه می‌شوند، ممکن است مواد غذایی از دسترس ریشه خارج شده و هدر بروند، بنابراین از کودهای آهسته رهش استفاده می‌کنیم که گیاه فرصت جذب عناصر غذایی را داشته باشد.

گیاه عناصر غذایی را در برگ و ساقه ذخیره و در اول بهار برای رشد و نمو خود استفاده می‌کند.

تغذیه زمستانه مرکبات در طول زمستان بعد از برداشت محصول، حدودا در اواخر پاییز شروع و تا بهمن‌ماه ادامه دارد.

سبد تغذیه پیشنهادی برای مرکبات در زمستان

۱.کود کامل 17-12-12 (NPK)

کود کامل 17-12-12 (NPK) این کود آهسته رهش بوده و عناصر غذایی را کم کم در اختیار گیاه قرار می‌دهد.

۲.گوگرد

عنصر گوگرد به عنوان ماده غذایی، آزاد کننده عناصر، ضد عفونی کننده، اصلاح خاک، کاهش Ph و برای کنترل برخی از انواع حشرات در این فصل قابل استفاده است.

۳. هیومیک اسید گرانول (گرندهیوم)

استفاده از هیومیک اسید‌ها باعث اصلاح خاک، افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم ها، افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش ریشه‌زایی گیاه خواهد شد.

5/5 - (1 امتیاز)