تخفیفات هفتگی پارس مرکبات

آکادینپودر عصاره جلبک دریایی آکادین ٪12
1,276,000 تومان
تکامین رایزکود محرک ریشه زایی تکامین رایز (1L) ٪12
هیومیک اسید ایرامونکود هیومیک اسید ایرامون ٪12
519,200 تومان
مکس فوریک ٪12
189,728 تومان
هیومیکاکود مایع اصلاح کننده آب و خاک هیومیکا ٪12
نونامیک هیومین ٪12
672,760 تومان
میکروگچ ٪12
باسیروتکود ریشه زای باسیروت ٪12
435,600 تومان
هیومیکس 88هیومیکس 88 پرهام ٪12
150,040 تومان
آلگاروتآلگاروت پرهام ٪12
377,520 تومان
کود وی روتکود ریشه زای وی روت ٪12
406,560 تومان
هیومیک اسید سوپر 77 ٪12
261,360 تومان
کود استیمپلکساستیمپلکس ٪12
629,200 تومان
هیومیک کمپکسهیومیک کمپکس ٪12
483,120 تومان
کود آمینو فوریک 6 ٪12
616,000 تومان
ارگاسنسکود ارگاسنس (۵ لیتری) ٪12
1,355,200 تومان
کود باسیلارکود ریشه زای باسیلار ٪12
695,200 تومان
4.3/5 - (9 امتیاز)